پروژه های در حال اجرا

اجرای عملیات برشکاری و آماده سازی قراضه های سبک و سنگین و بازیابی مواد در بخش حمل مواد- اسکارف برش و شره زنی تختال ها در واحد 28 در ناحیه فولاد سازی

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
 48417941 فولاد مبارکه اصفهان 96/01/15 97/01/15 40% 24/398/000/000

 

магазин детских мультфильмов
шрифты для photoshop