پروژه های در حال اجرا

خرید 4000 عدد سدل جهت سایت صادرات بندرعباس

شماره قرارداد کارفرما محل اجرا شروع خاتمه درصد پیشرفت مبلغ قرارداد
48384075 فولادمبارکه بندرعباس 95/11/04 ----------- 95% 32/158/560/000

 

 

 

 

магазин детских мультфильмов
шрифты для photoshop